Sunday


Các Kháng Thư của Khối 8406
(38) Kháng thư 32 (Lên án những hành động “hèn với giặc, ác với dân”của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cuối tháng 05-2011 và Kêu gọi toàn dân đồng loạt tham gia các hình thức phản đối Trung Cộng xâm lược kể từ 05-06-2011) (03-06-2011)

______________________________________________________